Privacy & Cookieverklaring 

Bres Kookt is een initiatief van Bres Accommodaties. Bres Accommodaties hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers van Recreatieoord Binnenmaas, de overige accommodaties en de websites. Om die reden gaan wij zorgvuldig met persoonsgegevens om en zullen wij deze uitsluitend verwerken voor de doeleinden waarvoor zij worden verstrekt. Ook aan transparantie hechten wij veel waarde. In deze verklaring leggen we duidelijk uit hoe wij met persoonsgegevens omgaan en met welk doel wij deze gegevens verwerken. 

1. Wie zijn wij 
Uw gegevens worden verwerkt door Bres Accommodaties B.V.

Onze contactgegevens zijn: 
Telefoon: 0186 – 601 894 
E-mail: info@bresaccommodaties.nl 
Website: http://www.breskookt.nl 

Post & bezoekadres:
Vrouwehuisjesweg 1 
3271 LX Mijnsheerenland 

Deze privacy & cookieverklaring is van toepassing op elk gebruik van onze websites en als u Recreatieoord Binnenmaas of een van onze andere accommodaties bezoekt. 

2. Verwerking van uw gegevens 
Bij een bezoek aan onze websites of als u het Recreatieoord of een van onze andere accommodaties bezoekt, verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens van u. Wij gebruiken en bewaren deze gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt. Dit betekent concreet het volgende: 

Bezoek Recreatieoord Binnenmaas 
Bij een bezoek aan Recreatieoord Binnenmaas worden afhankelijk van de faciliteiten waarvan u gebruik maakt persoonsgegevens verwerkt. 
Op Recreatieoord Binnenmaas vindt cameratoezicht plaats. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de (sociale) veiligheid van de personen aanwezig in en rondom het recreatieoord en de bescherming van gebouwen en eigendommen te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Bres Accommodaties B.V. tot beveiliging van personen en goederen.  Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. Graag verwijzen wij u voor meer informatie naar de privacyverklaring die specifiek met betrekking tot dit cameratoezicht is opgesteld. http://www.bresaccommodaties.nl/downloads/Privacyverklaring_Dorpshart_Mijnsheerenland.pdf 

In geval van een los bezoek aan ons Recreatieoord worden bij een pinbetaling uw betaalgegevens verwerkt teneinde levering en betaling van de producten en/of diensten mogelijk te maken. Voor het overige verwerken wij met betrekking tot uw bezoek geen persoonsgegevens. 
Bij het aanschaffen van een abonnement voor Reactieoord Binnenmaas (speeltuin en/of zwembad) vragen wij de volgende gegevens van u: 
- geslacht; 
- voornaam en achternaam van de abonnementhouder; 
- geboortedatum; 
- telefoonnummer; 
- emailadres; 
- de betaalgegevens; en 
- wij maken aan de kassa een pasfoto. 

De pasfoto wordt gekoppeld aan de persoonlijke gegevens. 
Deze gegevens hebben wij nodig om een persoonsgebonden abonnement te maken en om de betaling van het abonnementsgeld af te handelen. 
Aangezien onze abonnementen persoonsgebonden zijn, wordt bij binnenkomst de abonnementspas gescand met als doel de geldigheid van het abonnement te controleren en het bezoek af te kunnen boeken op de kaart. Hiermee verkrijgen wij inzicht in bezoekersgedrag zodat we ons product kunnen verbeteren. 
In geval van schoolreisjes naar het Recreatieoord of het (gedeeltelijk) afhuren van het Recreatieoord ontvangen wij in principe geen gegevens van de kinderen en volwassenen die het recreatieoord op die dag komen bezoeken. Ter afwikkeling en betaling van de reservering zullen in dat geval de volgende persoonsgegevens worden geregistreerd: 
- voor- en achternaam contactpersoon; 
- adresgegevens; 
- telefoonnummer contactpersoon; 
- e-mailadres contactpersoon; 
- de betaalgegevens, en 
- overige persoonsgegevens die actief aan ons worden verstrekt. 

In geval van een pinbetaling gedurende de dag worden de betaalgegevens verwerkt teneinde levering en betaling van de producten en/of diensten mogelijk te maken. 

Bezoek Zwembad De Wellen 
Ten behoeve van Zwembad de Wellen hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring vindt u op de website van Zwembad De Wellen (http://www.zwembaddewellen.nl/downloads/privacyverklaring-zwembad-de-wellen-bv.pdf). 

Bezoek overige accommodaties 
In geval van een los bezoek aan een van de accommodaties worden bij een pinbetaling uw betaalgegevens verwerkt teneinde levering en betaling van de producten en/of diensten mogelijk te maken. Voor het overige verwerken wij met betrekking tot uw bezoek geen persoonsgegevens. 
Voor het afhuren van (een gedeelte van) de accommodaties worden, zowel bij het maken van een online reservering als bij het ter plekke reserveren de volgende gegevens verwerkt: 
- e-mailadres; 
- voorletters; 
- achternaam; 
- adresgegevens; 
- telefoonnummer; 
- wachtwoord (bij het online aanmaken van een account, na aanmaken wijzigt de klant deze en zien wij het wachtwoord niet meer; 
- activiteit, accommodatie en datum van uw reservering. 

Deze gegevens hebben wij nodig voor de afwikkeling van de reservering, levering van de producten of diensten, om contact op te kunnen nemen (indien nodig), om de betaling van de verschuldigde huursom af te handelen en om u eventueel te kunnen benaderen voor enquêtes ten behoeve van het verbeteren van onze dienstverklaring. 

Cameratoezicht 
In en rondom het gebouw van Dorpshart Mijnsheerenland en Sporthal De Tienvoet vindt cameratoezicht plaats. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de (sociale) veiligheid van de personen aanwezig in en rondom Dorpshart en de Tienvoet, de bescherming van gebouwen en eigendommen te verhogen. De gegevensverwerking die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Bres Accommodaties B.V. tot beveiliging van personen en goederen. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen. De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard voordat ze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van de calamiteit. 
Graag verwijzen wij u naar de privacyverklaring die specifiek met betrekking tot dit cameratoezicht is opgesteld. 
http://www.bresaccommodaties.nl/downloads/Privacyverklaring_Dorpshart_Mijnsheerenland.pdf 

Telefonisch contact 
U kunt ons altijd bellen of e-mailen als u vragen heeft over onze producten en/of diensten. Als u ons een e-mail of ander bericht stuurt met een vraag of verzoek, zal het bericht (inclusief de daarin vermelde persoonsgegevens samen met de eventueel daarbij gevoegde (persoons)gegevens) uitsluitend worden gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. Als u telefonisch contact heeft met ons, kan het zijn dat er (persoonlijke) aantekeningen worden gemaakt van het gesprek. Deze aantekeningen worden uitsluitend gebruikt om te reageren op uw vraag of verzoek. U dient ervan uit te gaan dat wij de verzonden (e-mail)berichten en de eventueel gemaakte (persoonlijke) aantekeningen bewaren voor zolang dat nodig is om de gestelde vraag te beantwoorden of het verzoek te behandelen. 

3. Rechtsgronden voor verwerking 
Op grond van de privacywetgeving hebben we een “juridische grond” nodig om uw persoons-gegevens te mogen verwerken. Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens: 
- het uitvoeren van de contractuele afspraken tussen u en ons; 
- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; 
- voor de behartiging van onze “gerechtvaardigd belangen” in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing; en 
- de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken. 

4. Minderjarigen 
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

5. Bewaren van uw gegevens 
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is voor verwezenlijking van de doeleinden, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht). Daarna verwijderen we alle data die we van u hebben. Of gebruiken we de gegevens anoniem, omdat we bepaalde data nodig hebben voor interne analyse en rapportages. De gegevens die we van u verzamelen worden binnen de zogenaamde Europese Economische Ruimte (“EER”) opgeslagen. 

6. Beveiliging van je gegevens 
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. 
Zo maken de verschillende websites (zie ook punt 8 van deze verklaring) bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
Verder zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. 

7. Verstrekken van gegevens aan derden 
Wij verstrekken uw gegevens niet zomaar aan derden (externe partijen). Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of indien de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. Bij dit laatste moet u denken aan de leverancier van de software-/kassasystemen waar wij gebruik van maken. Wij blijven echter verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens en zullen er op toezien dat deze derden uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving verwerken. 

8. Bezoek aan onze websites; cookies 
Als u een van onze websites bezoekt, verwerken wij ook persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de volgende websites: 
www.breskookt.nl
www.bresaccommodaties.nl 
www.recreatieoordbinnenmaas.nl 
www.zwembaddewellen.nl

Bij elk bezoek aan een van onze websites wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina's en onze site te analyseren. 

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. 

Verwijderen en wijzigen van cookies 
De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies kunnen worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. 
Hoewel u als bezoeker van onze website de website nog steeds kunt bezoeken als je cookies weigert, is het mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt mogelijk het gebruik van onze website en diensten. 

Links naar andere websites 
Onze website bevat een aantal externe links. Met deze externe links worden door ons geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een externe link klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de website waar u dan terecht komt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

9. Uw rechten 
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.
Dit betreft bijvoorbeeld: 
- of wij uw persoonsgegevens verwerken; 
- de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken; 
- inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken; 
- bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens; 
- aanpassing van uw persoonsgegevens; 
- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens; 
- overdracht van uw persoonsgegevens. 

U kunt uw verzoek schriftelijk of per email aan ons voorleggen. Onze contactgegevens treft u hierboven aan. U ontvangt een reactie binnen 4 weken. 

We willen zeker weten dat u écht bent wie u zegt dat u bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie van u vragen om uw identiteit vast te stellen. Dat doen we ook bij onduidelijke verzoeken. 

Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is, zullen wij dit gemotiveerd laten weten. 
Bent u het niet eens met de uitkomst of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of de wijze waarop wij uw verzoek hebben afgewikkeld, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht indienen. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 
Heeft u na het lezen van deze verklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

10. Wijziging Privacy verklaring 
Deze privacy & cookieverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Datum laatste wijziging: 20 juni 2018